Konsument
Bild
Olika energislag för din ackumulatortank

Uppvärmning med Solenergi
Solenergi är ett fantastiskt bra sätt att ta tillvara på de långa soliga dagarna vi faktiskt har här på våra breddgrader. Solfångare ger energi under 5-9 månader om året beroende på geografiskt läge. Solvärme ger även många andra fördelar som t ex en oändlig och miljövänlig energi. 4 m² solfångare kan värma 500 liter 25 gradigt vatten till 50 grader på 6 timmar. 2 m² per person är en ganska bra och generell tumregel.


Uppvärmning med Elpatroner
BoRö:s ackumulatortankar har som standard två anslutningar för elpatroner. Anslutningarnas placering är beroende av tankens utrustning. Är tanken utrustad med varmvattenberedare kan elpatronen toppmonteras för "spetsning" av beredarens tappvarmvatten, alternativ placering är i fronten, strax under varmvattenberedaren, för uppvärmning av radiatorvattnet, vilken i sin tur värmer upp tappvarmvattnet i beredaren. Är tanken utrustad med varmvattenslingor, placeras elpatronen som regel i den övre anslutningen, för att så snabbt som möjligt ha tillgång till tappvarmvatten.

BoRö tillhandahåller 3, 6 och 9 kW elpatroner och levereras monterade tillsammans med termostatstyrning. För att förhindra kokning eller överhettning är elpatronens främre del, försedd med en inaktiv del, på ca 100-150mm.


Uppvärmning med Vindkraft
Vindenergin har utnyttjats i tusentals år av människan. Väderkvarnarna kom ungefär samtidigt som vattenkvarnarna på 1200-talet. Principen är idag detsamma. Vindkraftverken är normalt i drift vid vindstyrkor mellan 5 till 25 m/s.

Eftersom det är mycket svårt att lagra den elektricitet som vindkraften producerar, måste den förbrukas omgående. P g a varierande vindstyrka går det heller inte att förlita sig enbart på vindkraften. Tillsammans med vattenkraften fungerar däremot vidkraften mycket bra. När det blåser mycket kan uttag från vattenkraften minskas och på så sätt sparas vattenmagasinen.

Den sammanlagda installerade effekten i Sverige var 2004, ca 400 MW. Vindkraftverken bidrar i hög grad till minskade luftföroreningar och växthuseffekt.

Någon direkt användning av Borö ackumulatortankar kopplade till vindkraften går inte att finna, mer än uppvärmning av vattnet, i ackumulatortanken, med hjälp av elpatron.


Uppvärmning med Vedeldning
Enligt Boverkets byggregler (BSF 1998:38) gäller för dagens moderna vedpannor att de måste eldas mot en ackumulatortank för att klara utsläppen av OGC (organiskt bundet kol).

Energin från vedeldning, utan ackumulatortank, lagras i pannans vattensystem. Vedmagasinet i en normal villapanna rymmer ca 3-10 gånger så mycket ved, som går att värma hela vattenmängden i systemet. När du eldar och fyller magasinet helt betyder det att du snart får ofullständigt förbränning, genom att i en självreglerande panna, som styrs av vatten-temperaturen, minskar draget automatiskt, när rätt vattentemperatur uppnåtts. Detta för att förhindra kokning. Genom att lufttillförseln stryps brinner därför elden dåligt. Man får "pyreldning" och höga utsläpp av luftföroreningar. Dessutom försämras energiutbytet. En modern panna med ackumulatortank ger möjligheter att elda på ett miljöriktigt sätt.

Pannan kan eldas för fullt, vilket ger den bästa förbränning och minimerar utsläpp av föroreningar. På köpet får du en bekvämare och billigare eldning. Normalt räcker det med en eldning per dag, förutom vid stäng kyla. Viktigt att dimensionera ackumulatortanken, så att den kan lagra värmen från ett fullt inlägg i pannan.

Kombinationen vedeldning tillsammans med solenergi är en utmärkt kombination. Rätt dimensionerat solenergisystem ger tappvarmvatten under en stor del av året, vilket innebär att vedpannan kan "vila".


Biobränslen
Till biobränslen räknas Bark, Briketter, Kutterspån, Pellets, Snickeriavfall, Skogsflis, Spån och Torv. Biobränslen är förnybara och bidrar inte till växthuseffekten, som de fossila bränslena. Den koldioxid som bildas vid förbränningen tas upp och binds av nya växter i kretsloppet.

Briketter, flis och pellets är nya bränslen vars användning ökat mest under senare år. Vid eldning av flis eller pellets måste pannan kompletteras med en brännare. Du får ett system med automatisk bränsletillförsel, som är mera lätthanterligt än vedeldning och som ger låga utsläpp. Detta beror bl a på den jämna kvaliteten och låga fukthalten. Pellets tillverkade av papper, kartong eller liknande kan användas för att tända med, men ej för eldning.

Även pannor med tillbyggd brännare får lägre utsläpp då de ansluts till en ackumulatortank. Skillnaden är dock inte lika stor som vid vedeldning.

Briketter kan eldas direkt i pannan om mängden bränsle anpassas noga till det höga energiinnehållet.


Uppvärmning med Värmepump
Värmepumpen tar värme med låg temperatur från bergrund, ytjord eller utomhusluft och omvandlar den till användbar temperatur. För detta behövs en eldriven kompressor.

På marknaden finns idag ett stort utbud av värmepumpar. Värmepumpen kan vara en enkel värmepumpsmodul utan varmvattenberedare och styrning för värmesystemet. Istället kopplas värmepumpen till en ackumulatortank som innehåller varmvattenslingor alt. beredare för tappvarmvatten, samt styrning. Från tanken hämtas då både tappvarmvatten och husvärme.

BoRö har utvecklat en speciell VP-tank, som med fördel kan kopplas till förutom värmepump, även t ex till en ved/pellets – panna, samt solfångare.

Kombinationen värmepump – solfångare kopplade till en ackumulatortank, innebär att solen genererar tappvarmvattnet i tanken (maj – september), vilket ger värmepumpen möjligheter att "vila" 4 – 5 månader om året. Temperaturgivare i tanken styr värmepump och solfångarens drifttid.

Kompletterad med el-patron har man helt säkerställt värmebehovet under perioder när solen inte räcker till och man känner inte för att starta värmepumpen. El-patronen placeras då i tankens övre del.

Fördelen med detta system är att solen ersätter driv-elen för värmepumpen, dessutom förlängs värmepumpens livslängd, genom minskad drifttid (4 – 5 månader/år).


Uppvärmning med Fjärrvärme
Fjärrvärme är det kollektiva alternativet till elvärme. Fjärrvärmen svarar för ca 40% av den sammanlagda uppvärmningen i Sverige. Men mindre än 10% av villorna är anslutna till fjärrvärmen, trots att en fjärdedel av landets alla villor ligger mindre än 2,5 km från befintligt fjärrvärmenät.

Värmeverkets panna har ett slutet kretslopp med eget vatten. Via en värmeväxlare avges värmen till nästa system, det som ska föra värmen vidare ut genom nätet och till den enskilde förbrukaren. Fjärrvärme är för konsumenten ett enkelt och bekymmersfritt energialternativ, med minimal tillsyn av värmesystemet.

Nackdelen är att när man låst sig till detta system har det inneburit små möjligheter till alternativa energikällor. På senare tid har bl a ekonomiska föreningar bildats och med stöd av EU-pengar, byggt upp mini fjärrvärmeverk, som försörjer mindre orter eller bostadsområden med värme. En värmecentral producerar varmvatten via rörsystem till de enskilda hushållen. I varje hushåll finns en ackumulatortank med kulvertslinga för laddning av värme. Tanken är dessutom försedd med varmvatten slingor alt. beredare för uttag av tappvarmvatten. Dessutom är tanken utrustad med solslinga ansluten till ett antal solfångare.

Med hjälp av solvärmen har varje hushåll tillgång till tappvarmvatten, 4 – 5 månader om året, vilket innebär att värmeverket kan stängas av under samma period, vilket på sikt ger en ytterst billig, bekväm och miljövänlig energiförsörjning. BoRö tillverkar ackumulatortankar med kulvertslingor för både laddning och uttag av värme. Med övrig utrustning i tanken, får man ett komplett system som klarar de flesta önskemålen.

 
 

 
 

 

BORÖ WORLDWIDE

Kalix
Motala
Bosnien

 

 

BORÖ - SERVICE & SUPPORT

Här hittar du vanliga frågor och svar (FAQ) om våra produkter samt länkar till produktbeskrivningar och manualer.
 
 

BORÖ - NYHETSBREV

En gång/månad utges Borö Nyhetsbrev. Du som vill ha detta per automatik via mail kan anmäla detta här.

 
 
Borö Pannan AB • Bangårdsvägen 1 • 952 31 Kalix • +46 923-166 80 • info@boroe.com  Logga in